S.No. TRUSTEES
1 SHRI ASHOK JAIN (Founder)
2 SHRI JUMBU PRASAD (Founder)
3 SHRI PRADEEP JAIN (PARSHAV NATH BUILDER)
4 SHRI SANJEEV JAIN (Rishabh Buildcon)
5 SHRI D.B. JAIN (Angel Mall)
6 SHRI PANKAJ JAIN s/o LATE SHRI P.C. JAIN
7 SHRI RAKESH JAIN (Ilaid Gas)
8 SHRI PRADEEP JAIN and LATE SHRI PRAMOD JAIN (Ashok Vihar)
9 SHRI NAVEEN JAIN s/o SHRI GULSHAN RAI JAIN (Indor wale)
10 Dr. NEETI JAIN w/o SHRI NAVEEN JAIN (Indor wale)
11 SHRI RAMESH CHANDRA JAIN (Dipali Wale)
12 SHRI R.C. JAIN (Architecht)
13 SHRI NARESH CHANDRA JAIN (Koyle Wale)
14 SHRI PAWAN JAIN (Bahubali Enclave)
15 SHRI SANJAY JAIN (GHAZIABAD)
16 SHRI PANKAJ JAIN (GHAZIABAD)
17 SHRI SUNDAR LAL JAIN (MEERUT)